Dydaktyka a praktyka

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • zjecie2.jpg
 • zjecie3.jpg
 • zjecie4.jpg
 • zjecie5.jpg
 • zjecie6.jpg
 • zjecie7.jpg
 • zjecie8.jpg
 • zjecie9.jpg
 • zjecie10.jpg
 • zjecie11.jpg

Staże studenckie

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełnomocnicy wydziałowi ds. staży

WBiIŚ - dr inż. Krzysztof Pawłowski, tel. 52 340 85 50;

WHiBZ - dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński, tel. 52 374 97 71;

WIM - dr inż. Marcin Łukasiewicz, tel. 52 340 82 62;

WTiICh - dr inż. Agnieszka Bajorek, tel. 52 374 90 47;

WTiE - dr inż. Tomasz Marciniak, tel. 52 340 83 93;

WRiB - dr inż. Piotr Prus, tel. 52 340 81 85;

WZ - dr inż. Małgorzata Gotowska, tel. 52 340 80 13.


Dokumenty do pobrania

Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu

Formularz rekrutacyjny dla kandydatów na staż

Umowa o staż

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż projekt "Dydaktyka a praktyka- wdrożenie programu rozwojowego UTP" w zakresie staży studenckich został zakończony i w roku 2014 nie przewiduje się kolejnego naboru na staże letnie ani na staże u Partnerów.


Poprawiony: środa, 29 stycznia 2014 08:27
Drukuj PDF

K O M U N I K A T

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (min. VI sem.), studentów studiów drugiego stopnia (I i II rok) oraz absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka na płatny 3 miesięczny staż studencki realizowany w ramach Zadania 6 Projektu od 1 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

STANOWISKO - PROGRAMISTA

Celem stażu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji studentów i absolwentów.

Uwaga! W stażu nie mogą brać udział osoby pozostające w stosunku pracy w ramach umowy o pracę, pracujące w ramach umowy cywilnoprawnej, wykonujące inną pracę zarobkową a także osoby, które odbyły już staż w ramach Projektu!

Osoby, które brały udział we wcześniejszych naborach (również na staże letnie) zobowiązane są do ponownego złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 października 2013 r. w Punkcie Staży Studenckich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20, I piętro, pokój 120 w godzinach od 9.00 do 14.30.

List motywacyjny proszę adresować do firmy: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

CV powinno zawierać: wyszczególnione języki programowania, którymi kandydat się posługuje

Poprawiony: środa, 20 listopada 2013 11:17
Drukuj PDF

K O M U N I K A T

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (min. VI sem.), studentów studiów drugiego stopnia (I i II rok) oraz absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka na płatny 3 miesięczny staż studencki realizowany w ramach Zadania 6 Projektu od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

STANOWISKO - PROGRAMISTA

Celem stażu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji studentów i absolwentów.

Uwaga! W stażu nie mogą brać udział osoby pozostające w stosunku pracy w ramach umowy o pracę, pracujące w ramach umowy cywilnoprawnej, wykonujące inną pracę zarobkową a także osoby, które odbyły już staż w ramach Projektu!

Osoby, które brały udział we wcześniejszych naborach (również na staże letnie) zobowiązane są do ponownego złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 20 września 2013 r. w Punkcie Staży Studenckich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20, I piętro, pokój 120 w godzinach od 9.00 do 14.30.

List motywacyjny proszę adresować do firmy: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

CV powinno zawierać: wyszczególnione języki programowania, którymi kandydat się posługuje

 

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca do 01.10.2013 r. do godz. 14.30!

Poprawiony: poniedziałek, 28 października 2013 10:56
Drukuj PDF

 

Punkt Staży Studenckich informuje, że I termin wypłaty stypendium stażowego za miesiąc lipiec 2013 r. dla 172 stażystów z zadania 7 to 23.08.2013 r. (piątek).

Planowany II termin wypłaty dla osób które uzupełnią/ poprawią dokumenty w terminie regulaminowym to 30.08.2013 r. (osoby te otrzymały informację mailową o nieprawidłowościach).


mgr inż. Hanna Żarnowska

 


 

Dodano 28.08.2013 r.:

II termin wypłaty  - potwierdzony przez Kwesturę UTP dla 31 stażystów, którzy uzupełnili dokumenty w regulaminowym terminie to 30.08.2013 r. (piątek).

Ewentualny III termin wypłaty będzie ustalony po uzupełnieniu dokumentów przez wszystkich pozostałych stażystów - tj. 7 osób.

 

mgr inż. Hanna Żarnowska


 

 

Dodano 26.09.2013 r.:

I termin wypłaty stypendium stażowego za 194 studentów za miesiąc sierpień 2013 - 30.09.2013 r. lub 1.10.2013 r.

Osoby rozliczone za miesiąc lipiec (6 osób), które nie otrzymały jeszcze stypendium z powodu opóźnienia w przekazaniu prawidłowo wypełnionych dokumentów, otrzymają należne świadczenie w terminie przelewów za miesiąc sierpień 2013 r.


mgr inż. Hanna Żarnowska


 

 

Dodano 4.10.2013 r.:

II termin wypłaty stypendium stażowego dla 12 studentów za miesiąc sierpień 2013 - 8.10.2013

III termin wypłaty stypendium stażowego za miesiąc sierpień 2013 (dla 4 studentów) i za miesiąc lipiec 2013 (1 osoba) -  24.10.2013 r. lub 25.10.2013 r.


mgr inż. Hanna Żarnowska

 


 

Dodano 28.10.2013 r.:

I termin wypłaty stypendium stażowego za miesiąc wrzesień 2013 dla 181 studentów - 31.10.2013 r.

Planowany II termin wypłaty dla osób które uzupełnią dokumenty w regulaminowym terminie - 8.11.2013 r.

 

mgr inż. Hanna Żarnowska


Dodano 6.11.2013 r. :


II termin wypłaty dla osób, które uzupełniły dokumenty  regulaminowym terminie to 8.11.2013 r. (piątek)

mgr inż. Hanna Żarnowska


Dodano 15.11.2013 r. :

III termin wypłaty dla osób które do dnia dzisiejszego uzupełniły dokumenty to 22.11.2013 r. (piątek)

mgr inż. Hanna Żarnowska

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2013 16:55
Drukuj PDF

Uwaga Stażyści 2013 - zadanie 7!

Każdy Stażysta zobowiązany jest do:

 • stosowania się do poleceń Opiekuna Stażu oraz sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Programem Stażu, który stanowi załącznik do Umowy o Staż,
 • przestrzegania regulaminu Staży studenckich
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Pracodawcy – Organizatora Stażu, a w szczególności Regulaminu Pracy, tajemnicy służbowej, zasad BHP i ppoż,
 • niezwłocznego informowania na piśmie Koordynatora ds. Stażu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu.

Po zakończeniu każdego miesiąca stażu proszę o przekazanie Opiekunowi Miesięcznej Listy Obecności oraz Miesięcznej Karty Stażu, które po zatwierdzeniu przez Opiekuna muszą być dostarczone do Punktu Staży Studenckich do 5-go dnia następnego miesiąca.

Wzory dokumentów do pobrania tutaj :

Lista obecności

Karta stażu

Grafik obecności na stażu

Zaświadczenie o odbyciu stażu

Na podstawie przekazanych dokumentów zostanie sporządzona podstawa do wypłaty stypendium stażowego. Wysokość świadczenia wynosi 35 zł (brutto+składki) za godzinę. Świadczenie będzie pomniejszone o kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Stażysta jest zobowiązany do wykonania 72 godzin miesięcznie. Stypendium będzie wpłacone na konto bankowe wskazane przez Stażystę w dokumentach aplikacyjnych po każdym przepracowanym miesiącu, oraz po dostarczeniu prawidłowo wypełnionych dokumentów z zastrzeżeniem przekazania środków na realizację projektu, w tym na  wypłatę stypendiów przez Instytucję Pośredniczącą.

Termin wypłaty Stypendium Stażowego będzie podany w terminie późniejszym.

Przypominam, że warunkiem wypłaty stypendium stażowego jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych dokumentów:

za I m-c stażu : lista obecności, karta stażu, kopia potw. za zgodnośc z oryginałem (przez organizatora) zaświadczenia od lekarza medycyny pracy z badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem stażu, kopia potw. za zgodnośc z oryginałem (przez organizatora) protokołu szkolenia BHP

za II m-c stażu : lista obecności, karta stażu

za III m-c stażu: lista obecności, karta stażu, zaświadczenie o ukończeniu stażu - egzemplarz dla UTP


Wszystkim Stażystom życzę owocnej pracy i zadowolenia z przystąpienia do projektu.

Łączę pozdrowienia

Koordynator ds. Staży

mgr inż. Katarzyna Nowakowska

Poprawiony: czwartek, 26 września 2013 05:53
Drukuj PDF

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ !!!

Informujemy, że trwa nabór wniosków na staże studenckie, realizowane w okresie 01.07-30.09.2013 r., w ramach Zadania 5 Projektu - organizacja staży u Partnera Projektu w Zakładzie Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,GRAFORM” .

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studentów studiów drugiego stopnia (I i II rok) oraz absolwentów w ramach kierunków i limitu miejsc podanego poniżej:

5 miejsc – dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej – kierunek mechanika i budowa maszyn,

Celem stażu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji studentów i absolwentów.

Uwaga! W stażu nie mogą brać udział osoby pozostające w stosunku pracy w ramach umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, a także osoby, które odbyły już staż w ramach projektu!

Osoby, które brały udział w naborze na staże letnie (Zadanie 7 Projektu), a chcą wziąć udział w naborze do firmy ,,GRAFORM” zobowiązane są do ponownego złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

Termin składania dokumentów (formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) upływa 17 czerwca 2013 r. Aplikacje należy składać w Punkcie Staży Studenckich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20, I piętro, pokój 120 w godzinach od 9.00 do 14.30.

List motywacyjny należy adresować do:

Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,GRAFORM”.

Poprawiony: piątek, 07 czerwca 2013 10:05
Drukuj PDF

K O M U N I K A T

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studentów studiów drugiego stopnia (I i II rok) oraz absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka na płatny 3 miesięczny staż studencki realizowany w ramach Zadania 6 Projektu od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

STANOWISKO - PROGRAMISTA

Celem stażu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji studentów i absolwentów.

Uwaga! W stażu nie mogą brać udział osoby pozostające w stosunku pracy w ramach umowy o pracę, pracujące w ramach umowy cywilnoprawnej, wykonujące inną pracę zarobkową a także osoby, które odbyły już staż w ramach Projektu!

Osoby, które brały udział we wcześniejszych naborach (również na staże letnie) zobowiązane są do ponownego złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 17 czerwca 2013 r. w Punkcie Staży Studenckich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20, I piętro, pokój 120 w godzinach od 9.00 do 14.30.

List motywacyjny proszę adresować do firmy: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

CV powinno zawierać: wyszczególnione języki programowania, którymi kandydat się posługuje

Osoby, które zostały zakwalifikowane na staże letnie w edycji 2013, a chcą wziąć udział w naborze do BSB sp. z o.o. składają nowy komplet dokumentów. Student ma prawo do złożenia jednego wniosku w ramach zadania w projekcie, zatem udział w rekrutacji na staże letnie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na staż u Partnera. W przypadku zakwalifikowania na staż w III kwartale w BSB student składa oświadczenie o rezygnacji ze stażu w ramach zadania 7 projektu.

Poprawiony: czwartek, 06 czerwca 2013 13:53
Drukuj PDF

Bydgoszcz, 06.05.2013 r.

K O M U N I K A T


Osoby zakwalifikowane do odbycia stażu w ramach projektu ,,Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP” zobowiązane są do złożenia u Pełnomocnika Wydziałowego ds. Staży DEKLARACJI WYBORU MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU oraz OŚWIADCZENIA DO CELÓW UBEZPIECZENIOWYCH I PODATKOWYCH w terminie do 9 maja br. (czwartek) do godz. 12.00

Druk deklaracji do pobrania tutaj - PDF

Druk oświadczenia do celów ubezpieczeniowych i podatkowych do pobrania tutaj - PDF

Wyboru miejsca odbywania stażu wykazanego przez Wydział należy dokonać w kolejności priorytetowej. O przyznaniu miejsca decyduje miejsce rankingowe na liście osób zakwalifikowanych do odbycia stażu. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie miejsce stażowe zostanie wskazane przez Pełnomocnika Wydziałowego ds. Staży.

Informacja o przyznanym miejscu stażowym zostanie przesłana drogą elektroniczną do dnia 17.05.2013r.

Studenci, którzy zostali zakwalifikowani, ale z różnych powodów nie chcą lub nie mogą podjąć stażu zobowiązani są do złożenia rezygnacji z odbywania stażu.

Druk rezygnacji dostępny jest tutaj - PDF

Koordynator ds. Staży

mgr inż. Katarzyna Nowakowska

Poprawiony: poniedziałek, 06 maja 2013 08:09
Drukuj PDF

Propozycje miejsc stażowych - wg zawartych porozumień - stan na dzień 30.04.2013

1. Miejsca dla WBAiIŚ

2. Miejsca dla WTiICh + IMiF

3. Miejsca dla WIM

4. Miejsca dla WRiB

5. Miejsca dla WTIiE

6. Miejsca dla WHiBZ

7. Miejsca dla WZ

 

Uwaga kandydaci na stażystów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej - kierunek Inżynieria Biomedyczna!

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest w trakcie rozmów w sprawie miejsc stażowych dla kierunku Inżynieria Biomedyczna. O szczegółach miejsc stażowych dla osób zakwalifikowanych z w/w kierunku poinformujemy w najbliższych dniach w formie aktualizacji listy oferowanych miejsc stażowych. Informacji udziela również Pełnomocnik wydziałowy ds. Staży dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Poprawiony: poniedziałek, 06 maja 2013 12:08
Drukuj PDF

K O M U N I K A T

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studentów studiów drugiego stopnia (I i II rok) oraz absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka na płatny 3 miesięczny staż studencki realizowany w ramach Zadania 6 Projektu od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Celem stażu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji studentów i absolwentów.

Uwaga! W stażu nie mogą brać udział osoby pozostające w stosunku pracy w ramach umowy o pracę, pracujące w ramach umowy cywilnoprawnej, wykonujące inną pracę zarobkową a także osoby, które odbyły już staż w ramach Projektu!

Osoby, które brały udział we wcześniejszych naborach (również na staże letnie) zobowiązane są do ponownego złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w terminie do  16 marca 2013 r. w Punkcie Staży Studenckich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20, I piętro, pokój 120 w godzinach od 9.00 do 14.30.

List motywacyjny proszę adresować do firmy: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Osoby, które ubiegają się o staże letnie w edycji 2013, a chcą wziąć udział w naborze do BSB sp. z o.o. składają dwa odrębne komplety dokumentów. Student ma prawo do złożenia jednego wniosku w ramach zadania w projekcie, zatem udział w rekrutacji na staże letnie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na staż u Partnera. W przypadku zakwalifikowania na staż w II kwartale, wniosek o staż letni zostanie wycofany automatycznie.

Strona 1 z 4